TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZLATÉ HORY

Největší sportovní organizace na Zlatohorsku sdružující aktivní sportovce, trenéry a příznivce sportu v oddílech šachu, cyklistiky, volejbalu, basketbalu, fotbalu, tenisu, orientačního běhu, šipek, stolního tenisu a silového trojboje.

Základním účelem a hlavní činností TJ Zlaté Hory je:

a) provozovat sport a odbornou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, které vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.